Regulamin świadczenia usług w gabinecie podologicznym Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med.

Postanowienia ogólne i definicje.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług podologicznych, świadczonych w w gabinecie podologicznym Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med mieszczącym się w Siedlcach ul. Sokołowska 51, prowadzonym przez Ewę Kaczmarczyk, zwanym również gabinet podologiczny Pedi-Med..
2. Przed skorzystaniem z usługi podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z usługi podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywać rejestracji oraz uczestniczyć w wizycie, podczas której jest wykonywana usługa podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane pacjentem lub klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem usługi podologicznej.

 

Rejestracja na wizytę.

1. Usługi podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty, za wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których pacjent może skorzystać z usługi podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym regulaminie.
2. Wizyty można umawiać poprzez rejestrację telefoniczną w godzinach pracy gabinetu lub samodzielnie poprzez aplikację Booksy (forma preferowana).
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabinecie podologicznym Pedi-Med.
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w gabinecie podologicznym Pedi-Med jest całkowicie zapełniony, pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z usługi podologicznej w sytuacji, w której pacjent, który dokonał skutecznej rezerwacji i został umówiony na wizytę, odwoła wizytę lub z innych przyczyn wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas rejestracji pracownik gabinetu w celu oszacowania czasu trwania usługi podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się pacjent.
6. Podczas rejestracji pracownik gabinetu podologicznego Pedi-Med poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, adresu mailowego, wieku pacjenta oraz informacji czy usługa podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego.
7. W określonych przypadkach pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na podany adres e-mail lub SMS na numer telefonu gabinetu 790 494 123 zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem usługi podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
9. Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o wizycie.
10. W przypadku nie odwołania wizyty przez pacjenta drogą telefoniczną, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS, lub za pomocą aplikacji Booksy najpóźniej 24 godziny przed wizytą-wizyta ta zostanie automatycznie uznana za aktualną.

 

Rezygnacja z wizyty, odwołanie wizyty

1. Na zarezerwowaną wizytę pacjent powinien stawić się najpóźniej na 5 minut przed umówionym terminem wizyty.
2. Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med zastrzega, że ustalona godzina wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Kompleksowa Pielęgnacja Stóp pedi-Med i trwa dłużej niż 15 minut od terminu umówionej wizyty pracownicy gabinetu podologicznego w miarę możliwości poinformują pacjenta o przesunięciu terminu wizyty.
3. Gabinet podologiczny Pedi-Med zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej, jeżeli pacjent spóźnia się co najmniej 10 minut od terminu umówionej wizyty, chyba że pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na wizytę powiadomi pracownika gabinetu podologicznego Pedi-Med, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie usługi podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku czas wizyty nie ulegnie wydłużeniu.
4. Nieprzystąpienie do wizyty przez pacjenta bez uprzedniego odwołania jej oraz odwołanie jej w terminie krótszym niż 24 godziny, chyba, że pracownik gabinetu uzna inaczej, uprawnia Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med do obciążenia pacjenta kosztami niezrealizowanej wizyty. W takim przypadku ponowna rejestracja na kolejną wizytę możliwa będzie tylko za pośrednictwem aplikacji Booksy.
5. Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med zastrzega sobie prawo do odwołania terminu wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wizyty. W takim przypadku zaproponuje nowy termin wizyty.
6. Gabinet podologiczny Pedi-Med informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadającym świadczonej usłudze. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w gabinecie Pedi-Med.
7. Pierwszeństwo przyjęcia na wizytę mają pacjenci, którzy uprzednio dokonali rezerwacji i umówili się na wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Pedi-Med. W wypadkach szczególnych, w tym odnoszących się do pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w gabinecie podologicznym Pedi-Med usług podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji – przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą.

 

Przebieg wizyty.

1. Usługi podologiczne świadczone w gabinecie podologicznym Pedi-Med wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenie zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania usługi podologicznej. Usługa dotyczy zakresu określonego w rezerwacji.
2. Na pierwszej wizycie pacjent jest zobowiązany do przekazania informacji o stanie swojego zdrowia, niezbędnych do przeprowadzenia terapii oraz danych osobowych ( imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu).
3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu podologicznego Pedi-Med przedstawi pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt usługi podologicznej.
4. Rodzaje usług podologicznych świadczonych w gabinecie podologicznym Pedi-Med dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pedi-med.com.pl oraz w aplikacji Booksy.

 

Płatność

1. Pacjent jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonaną usługę podologiczną. Szczegółowy cennik dla poszczególnych usług znajduje się na stronie internetowej gabinetu Pedi-Med pod adresem: www.pedi-med.com.pl, w gabinecie oraz w aplikacji Booksy.
2. W gabinecie podologicznym Pedi-Med możliwe są następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza, bon podarunkowy.
3. Zapłata za usługi podologiczne następuje po odbytej wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym regulaminem , za które pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem usługi lub w przypadkach płatności za usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie pacjenta ( np. zbyt późne jej odwołanie, niepojawienie się na wizycie) w wysokości 50% kwoty na jaką była zaplanowana wizyta.
4. W przypadku pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, przed wizytą pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy, w przeciwnym razie usługa będzie podlegała płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

 

Procedura reklamacyjna.

1. Pacjent po wykonanej usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów usługi. Składając reklamację pacjent jest obowiązany opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna przez pacjenta zostać złożona na piśmie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem listu poleconego zaadresowanego na adres gabinetu lub dostarczona osobiście. W miarę możliwości pacjent do reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie podologicznym Pedi-Med lub zwrot kosztów wykonanej usługi. Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med w ramach uznania reklamacji może zaproponować pacjentowi inne korzyści .
5. W przypadku kwestionowania usługi zaraz po jej wykonaniu, pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości . Gabinet podologiczny Pedi-Med zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki i preparaty – jeżeli objawy te związane są z wykonaną usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami pacjenta.

 

Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu podologicznego Pedi-Med . Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione poza terenem gabinetu, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, dokumenty, które pacjent obowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się pacjenta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi po stronie Kompleksowa Pielęgnacja Pedi-Med oraz utratą prawa do reklamacji.
4. Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med nie odpowiada za niezadowolenie pacjenta z efektu końcowego usługi wynikającego z subiektywnych odczuć, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas wizyty. Niestosowanie się do zaleceń specjalisty może skutkować odmową dalszego prowadzenia terapii z winy pacjenta.

 

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabinetu podologicznego Pedi-Med zobowiązane są do całkowitego przestrzegania zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających oraz obowiązującego aktualnie reżimu sanitarnego związanego bezpośrednio ze stanem pandemi.
2. Na obszarze Kompleksowa Pielęgnacja Stóp Pedi-Med, zabrania się wprowadzania zwierząt.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2022.